Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

 1. Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een stage- of instructietoelating uitgereikt en gecontroleerd door MOW Vlaanderen (Mobiliteit en Openbare Werken).
 2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde lesgever. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een te lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.
 3. Één praktijkles duurt steeds 120 minuten, evaluatie inbegrepen.  De lesgever mag in jouw lestijd geen andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.
 4. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 5. De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest (cat. B) te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten.  Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken.  Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.
 6. De rijschool dient op het einde van de lessencyclus een kopie van de inschrijvingskaart aan jou te overhandigen.

Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

 1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees dan gerust dat je lesgever altijd 30 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht de rijles te annuleren en deze toch in rekening te brengen.
 2. Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk 3 dagen voor de geplande rijles of 5 dagen voor een examenbegeleiding. Indien je deze opzegtermijn niet respecteert, zal er een bedrag van 50 euro per rijles/examen worden aangerekend. Behalve bij dringende redenen zoals ziekte of plotseling overlijden van een naaste (tot 2e graad). Verlof, oproeping door de werkgever of een geplande ziekenhuisopname zijn voor de rijschool geen dringende redenen. Kosten van het examencentrum bij afzeggingen worden steeds op de kandidaat verhaald. De geannuleerde (en betaalde) lesuren komen niet in aanmerking voor het minimum aantal uren opgelegd door de wetgeving.
 3. Afwezigheid door dringende redenen , zoals vermeldt in punt 2, dient te worden gestaafd met een doktersattest dat dient te worden voorgelegd aan de rijschool uiterlijk binnen de 3 werkdagen na de geplande les of examenbegeleiding. Laattijdig overhandigde attesten worden niet meer aanvaard.
 4. De lesgever is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.

Artikel 3 – Praktijkexamens

 1. Indien je het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen op het secretariaat van de rijschool.  De rijschool kan aan jou vragen om de retributie die aan het examencentrum dient betaald te worden te betalen bij het vastleggen van de examenafspraak.  De dag van je praktijkexamen dient de minimum stage, vereist volgens jouw voorlopig rijbewijs, doorlopen te zijn.
 2. Bij het praktijkexamen cat. B moet je geldig voorlopig rijbewijs dat minstens 3 maand uitgereikt is, of een “Attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs” voorleggen.
 3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
  Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.  Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet je deze kosten dragen.
 4. Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.
 5. Na elke twee mislukkingen voor het praktijkexamen cat. B dien je opnieuw zes uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

 1. Alle vergoedingen die je aan de rijschool betaalt zijn terug te vinden op de website of in het kantoor (21% BTW inbegrepen).
 2. Wat de praktijklessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Indien de lesgever plaatsneemt achter het stuur om pedagogische redenen, wordt dit als lestijd gerekend.
 3. Op het examencentrum dien je retributies te betalen om het examen af te leggen.  Als je een praktijkexamen laattijdig annuleert (minder dan vier werkdagen vóór het examen voor de categorieën AM, A, BE of BE of minder dan 10 werkdagen voor alle andere categorieën) of afwezig bent dan dien je een toeslag te betalen die door het examencentrum aangerekend wordt. Een zaterdag wordt niet beschouwd als werkdag.

Artikel 5  – Kwaliteitscontrole – bemiddeling

 1. Op regelmatige tijdstippen kan de rijschool jou bevragen (via e-mail of per brief) of de opleiding naar wens verlopen is. Wij vragen je deze evaluatieformulieren correct in te vullen.
 2. Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je dit in de eerste plaats formuleren aan de directeur, Sam Janssens, telefonisch op 0468/277177 of via sam@rijopleidingasco.be. Indien het meningsverschil niet naar wens wordt opgelost, kan je er melding van maken aan Federdrive, de federatie van erkende rijscholen, via ombudsdienst@federdrive.be.

Artikel 6 – Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

 1. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
 2. Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.
 3. Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding of incident blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.
 4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding of incident aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.